Учебен център Европартнер

лицензия № 200612415

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Курсове Дистанционен курс "Длъжностно лице по ЗБУТ"

Дистанционен курс "Длъжностно лице по ЗБУТ"

Печат

  Dlajn lice 1   Dlajn lice 2   Za moodle 1

Курс "Длъжностно лице по безопасност и здраве"

Цена на обучението - 66 лв. с ДДС  

Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка на документа /за България/ и оригиналната фактура са за сметка на учебен център "Европартнер".

Основание за провеждане на обучението:   

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд на длъжностни лица и членове на групи и комитети по безопасност, съгласно чл.24 и чл.26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.3 от НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В изпълнение на изискванията на Чл. 6 ал. 1 от НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:

........................................................................................

Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:

1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

4. членовете на комитета/групата по условия на труд;

5. работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;

6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

.........................................................................................

Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, включително и определените лица за провеждане на инструктажите (начален, периодичен, инструктаж на работното място, ежедневен и извънреден) задължително преминават обучение по периоди посочени в Чл. 7 ал. 5

..........................................................................................

Чл.7 (5) Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда:

1. за лицата по чл. 6, т. 1 - не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

2. за лицата по чл. 6, т. 2 и 3 - не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

3. за лицата по чл. 6, т. 4 - съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2000 г.);

4. за лицата по чл. 6, т. 5 и 6 - съгласно изискванията на съответните нормативни актове.

.........................................................................................

Курсът е предназначен за: 

Ръководители от структурните звена в предприятията; лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа; специалисти по безопасност и здраве; отделите "Човешки ресурси"; членовете на комитетите (групите) по условия на труд; лицата, отговарящи за съоръжения с повишена опасност; специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.

Плащането се извършва:

по банковата сметка на "Европартнер" ЕООД гр. Кърджали:

ПИБ клон Кърджали

IBAN:   BG83FINV915010BGN03WJQ

BIC:     FINVBGSF

За въпроси - 0888 673 423 /инж. Нина Сандева/

 

НОВИНИ